Học phí mỗi kì là bao nhiêu?

Bài viết đăng vào: 17-03-2014 | 2419 lượt xem


<p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;"><strong>Em muốn hỏi, nếu học tại trường th&igrave; học ph&iacute; mỗi k&igrave; l&agrave; bao nhi&ecirc;u?</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>(<a href="mailto:thuhangnguyen@gmail.com">thuhangnguyen@gmail.com</a>)</strong></span></p> <p>&nbsp;</p>

Em muốn hỏi, nếu học tại trường thì học phí mỗi kì là bao nhiêu?

(thuhangnguyen@gmail.com)

Trả lời:

Xin chào bạn.

Trường Cao đẳng công nghệ thông tin - Đại học Đà Nẵng là trường công lập. Vì vậy mức học phí sẽ được thu theo quy định của nhà nước.

Trường đào tạo theo học chế tín chỉ. Mức học phí tính trên mỗi tín chỉ sẽ được thu theo đúng quy định. Bạn sẽ phải nộp hoc phí tùy theo lượng tín chỉ bạn đăng kí học mỗi kì. Theo mức trung bình vào khoảng 1,5 - 1,8 triệu đồng/1 kì học.

BÌNH LUẬN