Khoa Công nghệ thông tinKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin được thành lập theo quyết định số: 5553/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 14/10/2003 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, tuyển sinh khóa đầu tiên vào tháng 10/2006 gồm 04 ngành: ngành Công nghệ phần mềm, ngành Công nghệ Thông tin, ngành Công nghệ mạng – truyền thông và ngành Kế toán - Tin học. Năm 2008, Đại học Đà Nẵng ra quyết định thành lập bộ môn Tin học trực thuộc trường. 

Năm 2011, bộ môn đã mở thêm ngành mới: Tin học viễn thông, Hệ thống thông tin, nâng tổng số ngành bộ môn đảm nhận giảng dạy lên 5 ngành. Để đáp ứng nhu cầu của xã hội, nhu cầu học tập, quản lý đào tạo và sự phát triển của nhà trường trong thời gian đến và đảm bảo tốt hơn chất lượng giảng dạy các chuyên môn của bộ môn Tin học; đồng thời qua đó từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý của nhà trường, Chi ủy và  Ban giám hiệu nhà trường đề xuất chủ trương thành lập Khoa Công nghệ Thông tin, trực thuộc trường Cao đẳng Công nghệ thông tin. Sự ra đời của khoa Công nghệ Thông tin là một tất yếu khách quan, góp phần cùng các truờng thành viên của Đại học Đà Nẵng thực hiện thành công vai trò quan trọng và sứ mạng tất yếu của mình đối với sự phát triển bền vững của khu vực và cả nước nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Hiện nay, khoa Công nghệ Thông tin được giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức đào tạo các ngành Công nghệ phần mềm, ngành Công nghệ Thông tin, ngành Công nghệ mạng – truyền thông, Tin học viễn thông, Hệ thống thông tin từ hệ cao đẳng chính quy và nghiên cứu khoa học. Đội ngũ giảng viên và cán bộ của khoa không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Tính đến thời điểm tháng 04 năm 2012, toàn bộ CBVC trong khoa gồm có 23 người:  20 giảng viên, 3 cán bộ phòng máy. Trong số 23 CBVC phân theo trình độ có 01 Tiến sỹ, 08 thạc sỹ.

2. Nhiệm vụ, mục tiêu

Khoa Công nghệ Thông tin có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin góp phần tích cực vào sự phát triển của nền công nghệ Thông tin Việt Nam nói chung và miền Trung nói riêng. Với sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ giảng dạy và phục vụ, Khoa đã từng bước mở rộng quy mô chuyên ngành đào tạo, cũng như chất lượng đầu ra nhằm đáp ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.

Hiện nay, Khoa đang đào tạo bậc Cao đẳng gồm 07 chuyên ngành:
-   Ngành Công nghệ Thông tin                                                  

-   Ngành Khoa học Máy tính:
            + Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm                           

-   Ngành Truyền thông và Mạng máy tính:
            + Chuyên ngành Công nghệ Mạng và Truyền thông        

-   Ngành Hệ thống Thông tin                                                       
-   Ngành Tin học ứng dụng                                                         
            + Chuyên ngành Tin học - Viễn thông
            + Chuyên ngành Đồ họa đa phương tiện
-   Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính