Phòng Công tác sinh viênPHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Chức năng

Phòng CTSV Trường CĐ CNTT có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban Giám hiệu Trường CĐ CNTT trong quản lý công tác chính trị, tư tưởng của sinh viên và các công tác khác liên quan đến sinh viên.

Nhiệm vụ

  • Chịu trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trong trường
  • Hướng dẫn và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên, quản lý hồ sơ điện tử và các báo cáo liên quan đến sinh viên
  • Tổ chức, quản lý các hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên
  • Chịu trách nhiệm về mảng y tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của sinh viên
  • Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên
  • Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội
  • Thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú

Danh sách các bộ

 
 
STT  Họ và tên  Chức vụ  Điện thoại  Email 
 1  ThS. Nguyễn Thị Tuyết  Giảng viên kiêm nhiệm   tuyetnguyen0610@gmail.com 
2  CN. Huỳnh Văn Nghĩa Chuyên viên   hvnghia@gmail.com 
 3  CN. Phan Thị Ngọc Hảo  Chuyên viên    
4  Bùi Đức Hiển