Phòng Đào Tạo và NCKHPhòng Đào Tạo và NCKH


         
 TRƯỞNG PHÒNG
ThS. TRẦN ĐÌNH SƠN
   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ThS. NGUYỄN VĂN BÌNH
   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ThS. ĐĂNG ĐẠI THỌ

Chức năng

Phòng Đào tạo là một trong các phòng chức năng, chịu trách nhiệm tổ chức-quản lý công tác giảng dạy và học tập trong Trường

Nhiệm vụ

· Tham mưu cho Ban Giám Hiệu trong hoạch định chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường.
· Nghiên cứu xây dựng mục tiêu đào tạo . Tổng hợp chương trình khung, chương trình chi tiết môn học, đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi đánh giá về những vấn đề nêu trên.
· Điều phối việc xây dựng chương trình và xây dựng cập nhật chương trình đào tạo cao đẳng với tất cả các loại hình cụ thể được  phân công.
· Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và các kế hoạch khác liên quan cho từng năm học. Lập tiến trình giảng dạy đại học, giao giờ giảng cho các khoa, bộ môn, lập thời khoá biểu, lịch thi,… và tổ chức theo dõi việc thực hiện các kế hoạch nêu trên.
· Xây dựng các nội qui, qui chế giảng dạy, học tập. Theo dõi việc giảng dạy của giảng viên trong và ngoài trường; theo dõi việc học tập và kết quả học tập của học viên, sinh viên.
· Làm báo cáo tổng hợp giờ giảng học kì, năm học và các báo cáo định kì, đột xuất về công tác đào tạo đại học theo yêu cầu của cấp trên và phục vụ cho công tác quản lí của trường. Lập phương án thanh toán và kết hợp với các bộ môn đề nghị thanh toán giờ giảng cho cán bộ giảng dạy trong và ngoài trường đối với các lớp .
· Tổ chức và giám sát thi (thi học kì, thi cuối năm và thi tốt nghiệp) theo đúng các qui định .
· Quản lí và lưu trữ các hồ sơ, công văn giấy tờ có liên quan đến công tác đào tạo và quản lí đào tạo đại học.

Danh sách cán bộ

STT  Họ và tên  Chức vụ  Điện thoại   Email
 1  Văn Vũ Ngọc Hân  Chuyên viên  0511.3667117 hancitdn@gmail.com  
 2  Bùi Thị Thu Trúc Chuyên viên    0511.3667117  thutruc.cit@gmail.com 
 3  Trần Đình Tuấn  Chuyên viên    0511.3667117  tuantran414@yahoo.com