Giải đề thi    Tra cứu điểm    Đường đi      Liên hệ
Phòng Tài vụ


1710 lượt xem
KẾ TOÁN TRƯỞNG
HỒNG THỊ THỦY
 

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tài chính. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính theo chế độ quy định của nhà nước. 

Nhiệm vụ

  • Thực hiện toàn bộ công việc kế toán của trường như: kế toán tiền mặt, kế toán ngân hàng, kế toán kho bạc, kế toán các khoản thanh toán, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán thuế, kế toán tài sản,...
  • Quản lý hệ thống sổ sách chứng từ kế toán của trường theo quy định của nhà nước 
  • Làm việc với Đại học Đà Nẵng, kiểm toán, cơ quan thuế, Bảo hiểm xã hội, ngân hàng, kho bạc, các trường trong ĐHĐN,… đối với các vấn đề liên quan đến công việc kế toán – tài chính của trường.
  • Tính toán, cân đối thu chi của trường nhằm đảm bảo về mặt tài chính trong hoạt động.
  • Theo dõi tài sản của trường về mặt giá trị.
  • Lập và nộp báo cáo tài chính cho ĐHĐN đúng thời hạn. Cung cấp số liệu kế toán theo quy định hiện hành của nhà nước phục vụ cho việc quản lý điều hành của Hiệu trưởng của ĐHĐN.
  • Thực hiện tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính theo chế độ quy định.
  • Lập dự toán thu – chi thường xuyên hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ cấp trên giao.
  • Thực hiện dự toán thu chi hàng năm, chế độ chi trả cho người lao động, các quy định về công nợ, nợ tạm ứng. Thực hiện chi các khoản chi theo chế độ quy định, theo quy chế chi tiêu nội bộ của ĐHĐN và phụ lục quy chế chi tiêu nội bộ của trường và các khoản chi được hiệu trưởng phê duyệt.

Danh sách các bộ


STT  Họ và tên  Chức vụ  Điện thoại  Email 
 1  Nguyễn Thị Huyền Thủ quỹ 0511.3667114  chauhuyen83@yahoo.com 
2  Võ Tùng Giang Kế toán 0511.3667114  tunggin2003@yahoo.com

Ý kiến phản hồi
Tư vấn trực tuyến - Hỏi những câu hỏi mà bạn thắc mắc
Nhập email của bạn:
Nhập nội dung cần hỏi: