Cơ hội nghề nghiệp và học tập đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin

Bài viết đăng vào: 12-03-2014 | 535 lượt xem


<p><strong>T&ecirc;n ng&agrave;nh: C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin &nbsp;</strong></p> <p><strong>Chỉ ti&ecirc;u: 300 &nbsp;</strong></p> <p><strong>M&atilde; ng&agrave;nh: C480201 </strong></p> <p><strong>Khối thi: A, A1, D1 </strong></p> <p><strong>Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ th&ocirc;ng hoặc tương đương&nbsp; </strong></p>

Tên ngành: Công nghệ thông tin

Chỉ tiêu: 300

ngành: C480201
Khối thi: A, A1, D1
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin có thể đảm nhiệm công việc:


+  Chuyên viên CNTT, có khả năng quản lý hệ thống thông tin của các cơ quan, xí nghiệp.
+  Giảng dạy CNTT tại các trường Trung học chuyên nghiệp hoặc giảng dạy thực hành CNTT tại các trường CĐ.
+  Phân tích, thiết kế, điều hành hệ thống thông tin.
+  Lập trình ứng dụng trong chuyên môn và quản lý.
+ Thiết kế website và quản lý hệ thống giao dịch điện tử.
+ Quản trị cơ sở dữ liệu với MS SQL, Oracle, MySQL, ...

BÌNH LUẬN